สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


วิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ส่งผลกระทบอย่างกว้างต่อธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ และภาคธุรกิจเกษตร ประกอบกับการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อรัฐบาล เพื่อเป็นเครื่องมือฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ โดยมุ่งเป้าหมายระยะสั้น คือ การช่วยกอบกู้และเสริมศักยภาพ SMEs ซึ่งเป็นฐานหรือรากหญ้าของระบบเศรษฐกิจไทยกับมีเป้าระยะยาว คือ การสร้างผู้ประกอบการ SMEsรายใหม่ที่เข้มแข็งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจที่ประกอบการอยู่แล้วเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน