• พิธีลงนามความร่วมมือของ 4 สถาบัน ในการส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดย่อมมีธรรมาภิบาล
  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ ให้ดียิ่งขึ้น
  • โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP
  • เทคนิคการการสร้างพนักงานบัญชีเองสำหรับธุรกิจ
  • หลักสูตรอบรม “ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” สนใจคลิก

องค์ความรู้

ismed_book-29

แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน ชุดที่ 10

ชื่อหนังสือ จำนวนหน้า ครั้งที่พิมพ์ ISBN ราคาปก ราคาบวกค่าจัดส่ง ธุรกิจสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน ชุดที่ 10 179 หน้า 1 (2550) 974828257-0 260 บาท 295 บาท ธุรกิจตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาระบบการผลิตโดยรวม (TPM)

View Details

ismed_book-28

แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน ชุดที่ 9

ชื่อหนังสือ จำนวนหน้า ครั้งที่พิมพ์ ISBN ราคาปก ราคาบวกค่าจัดส่ง ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ธุรกิจผลิตกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน ชุดที่ 9 159 หน้า 1 (2550) 974755510-7 260 บาท 295 บาท ธุรกิจผลิตวัสดุแต่งแผลจากไคโตซาน ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

View Details

sample-business-plans_06

ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

การจัดทำแผนธุรกิจโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ กู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือเพื่อการหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ แต่ในส่วนของบริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่อการกู้เงิน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจประเภทนี้ หรือธุรกิจในส่วนของ Farm Chain คือธุรกิจลูกไร่ เพาะปลูกพืช ผัก เพื่อ Supply วัตถุดิบให้แก่บริษัท

View Details

sample-business-plans_05

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป

กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และการขาย 1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก กลุ่มหลัก – นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในถนนราชวิถี(สถาบันราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา) และประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้กับกิจการ

View Details

sample-business-plans_04

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านอาหาร

ร้าน “จานสาระ” กำ หนดเป้าหมายที่รายได้ 20 ล้านบาทสำ หรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโต ของรายได้เท่ากับ 8% ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยมีอัตรากำ ไรสุทธิเป็น 20% ของรายได้แต่ละปีนอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้าเมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างแท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการผลิตและการบริการ

View Details

ismed-seller_m01

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทย ประเภทร้านสะดวกซื้อ (โชวห่วย)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทย ประเภทร้านสะดวกซื้อ (โชวห่วย)

View Details

market-research_01

วิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับSMEs (ภาคเหนือ)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำฐานข้อมูลและการศึกษาถึงโอกาสทางการตลาดในประเทศที่ยังมีผู้ทำการศึกษาไม่มากนัก โดยครั้งนี้ได้เลือกตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เพราะนอกจากข้อจำกัดในด้านข้อมูลแล้ว ประเทศนี้ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดไปแถบตะวันออกกลางรวมถึงแอฟริกาด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโอกาสและข้อจำกัด ด้านการทำตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อศึกษาวิจัยแนวโน้มของตลาดส่งออก ในลักษณะความต้องการและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และโครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดในประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นคู่ค้าใหม่ของไทย และเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 2 ระดับ คือ 1. เพื่อให้ภาครัฐนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ เนื้อหาภายในเล่ม 6 บท คือ บทที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บทที่ 2 แนวทางการค้า การลงทุนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บทที่ 3 โอกาสทางการค้า และการลงทุนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บทที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการในการดำเนินการค้า บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ และบทที่ 6 แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ

View Details

administrative-efficiency_p01

การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดเวลาทำงานแต่ละอย่างแต่ละชิ้นไว้ล่วงหน้าในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนกี่โมง ตื่นแล้วทำอะไรบ้าง แล้วออกไปทำงาน มีนัดกับใครบ้างในแต่ละวัน ใช้โทรศัพท์ นานเท่าไหร่ เลิกงานทำอะไรบ้าง จัดสรรวันพักผ่อนอย่างไร ออกกำลังกายกี่โมง จนไปถึงดินเนอร์และก่อนเข้านอน ซึ่งแต่ละช่วงของแต่ละวัน ฉะนั้นต้องมีแพลนนิ่งที่ดี ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องมี planning ซึ่งเป็นเหมือนปฏิทินลงบันทึกประจำวัน เพื่อเตือนความจำไว้ล่วงหน้า อันจะนำพาให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

View Details

Hotline
smes4-logo
smes3-logo
green-shop-ismed_p01
logo_thaiauto3