วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร

วิสัยทัศน์ : เป็น หน่วยชำนาญการ และ แกนนำ องค์กรเครือข่าย ปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Capacity Building) ของSMEs

ทั้งนี้ การพัฒนาSMEs เน้นที่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ และจะต้องทำอย่างสอดรับกับการสนับสนุนSMEs ซึ่งเน้นการสร้างเงื่อนไขแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจSMEs (Pro-enterprise Environment) เช่น มาตรการทางการเงิน ภาษี ข้อกฎหมาย Facility กลาง ฯลฯ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมSMEs ในลักษณะองค์รวม นั่นคือ

การส่งเสริมSMEs = การพัฒนาปัจจัยภายในSMEs การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม

SMEs

พันธกิจ : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีพันธกิจที่สำคัญ คือ – พัฒนา ผู้ประกอบการรายเดิม – สร้าง ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถบริหารธุรกิจด้วย ความสามารถในการแข่งขัน โดย – จัด/สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา ผู้ประกอบการและสถานประกอบการ เช่น ฝึกอบรม สัมมนา ปรึกษาแนะนำ วิจัยและบริการข้อมูล เชื่อมโยงธุรกิจ ฯลฯ – สร้างเครื่องมือการบริการ เช่น องค์ความรู้ วิทยากร ที่ปรึกษา หลักสูตร/สื่อ ตลอดจนระบบงานให้บริการ เช่น ระบบการจัดทำแผนธุรกิจ ระบบการวินิจฉัยธุรกิจ เพื่อให้เกิดคุณภาพและผลิตภาพของบริการ – พัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน และประสานงานกับองค์กรพันธมิตร เพื่อร่วมดำเนินการ