ผู้บริหารสถาบันนายธนนนทน์ พรายจันทร์

ผู้อำนวยการสถาบัน

นายอยุทธ์ เตชะสุกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ

นางสาวช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ

ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด

นายปรัชญา เพิ่มทองคำ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

นางสาวอาภาพรรณ ชนานิยม

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและการจัดการองค์ความรู้

นางสาริน แจ้งบำรุง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร