สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


องค์ความรู้ SMEs


การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ต้องเผชิญกับปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือ การขาดข้อมูลองค์ความรู้และบริการต่างๆ สำหรับใช้อ้างอิงและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกิจการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันได้ โดยได้จัดทำองค์ความรู้ SMEs ในรูปแบบหนังสือองค์ความรู้ SMEs


คัมภีร์ 108 ธุรกิจ | ความรู้การดำเนินธุรกิจครบวงจร

การเริ่มต้นที่ดีช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีการผิดพลาดสูญเสียน้อย ผู้ประกอบการมีขวัญและกำลังเหลืออยู่ที่จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งหาลู่ทางในการขยายธุรกิจ การบ่มเพาะประสบการณ์และเครือข่ายธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจอื่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการสร้างงาน

ความรู้การดำเนินธุรกิจครบวงจร แม้จะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ถึงขีดสุด แต่ก็มีส่วนช่วยให้เกิดการเริ่มต้นที่ดีของธุรกิจขนาดเล็ก


เคล็ดลับ/วิธีการของธุรกิจ | Tip/How to

เคล็ดลับหรือวิธีการเป็นประหนึ่งม่านบังตาไปสู่ความกระจ่างในการประกอบการ การถ่ายทอดความรู้วิธีการ/เคล็ดลับในด้านต่างๆ ในการประกอบการ การทำกิจการหรือบริหารธุรกิจ ตลอดจนแนวคิด ซึ่งสามารถนำไปใช้อย่างได้ผล เพื่อความคล่องตัวในการทำกิจการ


แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน |

ตัวอย่างแผนธุรกิจ โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่างเตรียมการวางแผนกำหนดทิศทางการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ธุรกิจในแง่มุมต่างๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจและช่วยลดความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจของตนเอง


Back to Home