สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน


คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- ทำงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ด้านรายรับ รายจ่าย และปรับปรุงรายการทางบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และระเบียบของสถาบัน
- ควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี
- จัดทำงบรายรับรายจ่ายประจำเดือน
- ตรวจสอบและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทดลองจ่าย
- จัดทำงบกระทบยอดบัญชีประจำเดือน
- ตรวจสอบ รายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอากรอื่น ๆ
- ร่วมจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ
- ควบคุมและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ผู้สนใจสมัคร ให้ส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล   สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

99 หมู่ 18  ถนนป๋วย  อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-4000 ต่อ 5300  โทรสาร. 0-2986-9355 หรือทาง E-mail : auraporn@ismed.or.th

Back to Home