ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล)

ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(กิจกรรม การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล))

 

****รับเพียง 10 กิจการ เท่านั้น****

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

 • ได้รับบริการตรวจประเมินความพร้อมเพื่อวางแผนการพัฒนาและกำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมระบบมาตรฐานฮาลาล
 • เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการ
 • เกิดการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม
 • เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ของสมาชิก
 • เกิดการขยายโอกาสทางด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ
 • เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรร่วมกัน
 • เกิดความสามารถในการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบได้ในราคาถูกลง
 • เกิดการขยายตัวด้านการค้า การลงทุนของสมาชิก
 • เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันโดยรวม
 • ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Exhibition ในโอกาสต่างๆที่โครงการดำเนินการ
 • ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจและศึกษาตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจการ

 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่
 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการผลิตและบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล
 • เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร)
 • มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมในกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

99 หมู่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ผู้ประสานงานโครงการ : น.ส.วิยะดา เดชพลมาตร/น.ส.กนกวรรณ ระเบียบนาวีนุรักษ์

ผู้บริหารโครงการ          : นายต่อศักดิ์  สุทธิชาติ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ SMEs อาวุโส

โทร. 0-2564-4000 ต่อ 1214-5, 1203 มือถือ 086-753-4967  โทรสาร. 0-2986-9355,0-2564-2737

E-mail: vdatponmart@gmail.com, kanokwan_r@ismed.or.th,torsaknewton@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.