สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED






รางวัลธรรมมาภิบาลดีเด่น


หลักธรรมาภิบาล


“ธรรมาภิบาล” หรือ “Good Governance” หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมือง สังคม องค์กร สถาบันหรือธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ (Honesty) ความเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Transparency) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ความชอบธรรม ยุติธรรม (Fairness) ความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ (Quality and Efficiency) และการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เป็นการทั่วไป (General Ethical and Moral Standard) เป็นเรื่องมีคุณค่าและสำคัญมาก จึงควรนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจการทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาให้สังคมไทย ธุรกิจไทยโดยรวมมีความเข้มแข็งมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสำหรับธุรกิจนั้นหลักธรรมาภิบาลคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อทุกฝ่ายให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยุติธรรม ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น  พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งสังคม และประเทศชาติ


ทำไมต้องนำมาใช้ในธุรกิจ


ในปัจจุบัน ภาคธุรกิจไทยประกอบด้วยวิสาหกิจทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (มีแรงงานไม่เกิน 200 คน) ถึง 99% SMEs จึงเป็นหลักสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การดำเนินธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง แข็งแรง มั่นคง และเจริญก้าวหน้า คงต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อถือ”ของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ถ้าขาด“ความเชื่อถือ”แล้ว การดำเนินธุรกิจจะดำรงอยู่ได้อย่างไร ความเชื่อถือจะสร้างได้อย่างไรนั้น คำตอบที่สั้นที่สุดก็คือต้องมี “ธรรมาภิบาล”ในการประกอบธุกิจนั่นเอง


ผลที่ได้รับกลับมาคืออะไร


เมื่อธุรกิจยึดถือ “ธรรมาภิบาล” ในการประกอบการ ผลที่ได้รับกลับมาก็คือ “ความเชื่อถือ” จากลูกค้า สถาบัน การเงิน สังคม คู่ค้า ฯลฯ เพราะทุกส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมต้องการให้ธุรกิจที่ตัวเองจะค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม มีจริยธรรม คุณธรรม สินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ค้ากำไรเกินควร และไม่เอาเปรียบพนักงาน ตลอดจนผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ไม่ว่าสถาบันการเงินใดก็อยากจะได้สินเชื่อและราคาต้นทุนเงินกู้หรือดอกเบี้ยที่ถูกลง เพราะปล่อยสินเชื่อให้แล้วปลอดภัย ไม่ต้องกลัวสูญ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบรางวัลธรรมาภิบาล สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์
เมื่อวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2543 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานรำลึกถึงอาจารย์ป๋วยขึ้น และแถลงข่าวการจัดตั้งสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ เพื่อสดุดีและระลึกถึงรวมทั้งสืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วย การดำเนินงานของสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิอาจารย์ป๋วย และมีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีขอบข่ายการดำเนินงาน 4 เรื่อง
1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม การพัฒนาสังคม พัฒนาชนบท พัฒนาเมือง พัฒนาชุมชน ซึ่งอาจารย์ป๋วยได้ตอกย้ำเรื่องการพัฒนาอย่างมากว่า ต้องนำไปสู่คุณภาพชีวิต
2.เรื่องการศึกษา ท่านได้ให้ความสำคัญมากถึงขั้นไปศึกษาวิจัยด้วยตนเองในเรื่องการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน และได้ส่งเสริมการศึกษาหลายรูปแบบ
3.เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพราะอาจารย์ป๋วยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรวมความถึงประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเป็นธรรมในสังคม ความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้องดีงามต่างๆ
4.ให้ความสำคัญเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต ในการทำงาน การบริหาร การปกครอง เหตุเพราะอาจารย์ป๋วยเป็นผู้มีคุณธรรมที่สูง หนักแน่น จริงจัง และต่อเนื่อง



เหตุใดจึงมอบรางวัลแก่ผู้มีธรรมาภิบาล


สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมอย่างสำคัญ ดังนั้น จึงต้องการสนับสนุนและให้กำลังใจในการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เสียเปรียบหลายด้าน จึงได้จัดโครงการให้รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่ดีเด่นด้านธรรมาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2544 โดยวัตถุประสงค์ที่จะให้กำลังใจในการพัฒนาให้มีธรรมาภิบาลในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อมอย่างกว้างขวาง เพื่อยังประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของไทยในอนาคต


รายชื่อบริษัทที่ได้รับธรรมาภิบาลในแต่ละปี

ในปี 2544 สถาบันได้จัดให้มีการมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น 2 ประเภท ได้แก่
1.ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมดีเด่น ด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ บริษัท ชุมชนเภสัช จำกัด (มหาชน)
2.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดีเด่นด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ในปี 2545 มิได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น เพราะสถาบันมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการจัดสร้างรูปปั้น ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขนาดใหญ่เกินจริงไว้เป็นนุสรณ์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในปี 2546 ผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปีมีเพียงผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ประเภทเดียวเท่านั้น ได้แก่
1.บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศมี 2 รางวัล ได้แก่
1.บริษัท เอส พี พี เซรามิค จำกัด
2.บริษัท อุดรนำธงชัย จำกัด
ส่วนประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นั้น ทางสถาบันได้จัดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่นทั่วประเทศขึ้นแทน
ในปี 2547 ผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศมี 3 รางวัล ได้แก่
1.บริษัท ไทยคาเนตะ จำกัด
2.บริษัท กำแพงแสน คอมเมอเชียล จำกัด
3.บริษัท นิธิฟู้ด จำกัด
สำหรับรางวัลชมเชย ผู้เข้ารอบสุดท้าย มี 4 บริษัท ได้แก่
1.บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
2.บริษัท สตรองเวฟส์ จำกัด
3.บริษัท อะกรู (ประเทศไทย) จำกัด
4.บริษัท อีซูซุ เสียงไพศาล จำกัด
ในปี 2548 ผู้ที่ได้รับธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท วีพีพี โปรเกรสซีฟ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท เอสเทล จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1.บริษัท ไทยเฟรม แอนด์ เอคเซ็คโซรี่ จำกัด
รางวัลชมเชยผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่
1.บริษัท มาวีน่า การ์เม้นท์ จำกัด
2.บริษัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด
3.บริษัท ออรีก้า เอ็นจเนียริ่ง จำกัด
4.บริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส จำกัด
5.บริษัท ไบรเทนโปลี เทรดดิ้ง จำกัด
6.บริษัท สยามอินเตอร์ซี จำกัด
ในปี 2549 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกปีที่มอบรางวัลเสียใหม่ จาก “ประจำปี 2549” เป็น “แห่งปี 2550” แทน เพื่อให้ปีที่ได้รับคัดเลือกเป็นปีเดียวกับปีที่ทำพิธีมอบรางวัล
ผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2550 ได้แก่
1.บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท ไคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้เหมาะสม
รางวัลเกียรติคุณบัตร ผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่
1.บริษัท ดีเคอุตสาหกรรม จำกัด
2.บริษัท ดับบลิว.ไอ.เอ.แอ็ดเวอร์ไท้ซิ่ง จำกัด
3.บริษัท บ้านสวาย โปรดักส์ฟู๊ด จำกัด
4.บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
5.บริษัท เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
6.บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเต็มส์ จำกัด
ในปี 2551 ผู้ที่ได้รับธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท แพนเอเชีย อุตสาหกรรม จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท สีไดโน จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1.บริษัท บุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
รางวัลเกียรติคุณบัตร ผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่
1.บริษัท สยามเมอเชนไดซิ่ง เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
2.บริษัท มิตรผลพลาสติก จำกัด
3.บริษัท ลิฟวิ่งปิจูส์ จำกัด
4.บริษัท ขอขีด จำกัด
ในปี 2552 ผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท คิงส์แมน ซี เอ็มทีไอ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
1.บริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด
2.บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รางวัลเกียรติคุณบัตร ผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่
1.บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด
2.บริษัท เอ็มพลัส ฟิลเตรชั่น จำกัด
3.บริษัท สยามโยโกะ จำกัด
4.บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด
ในปี 2553 ผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท แสงชัย มิเตอร์ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท เกียรติวณิช จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1.บริษัท อิฐภราดร จำกัด
รางวัลเกียรติคุณบัตรสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย ไม่มีผู้ได้รับ ในปี 2554 ผู้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท เอ็กซาซีแลม จำกัด
รางวัลเกียรติคุณบัตรผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่
1.บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
2.บริษัท เวิล์ดฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด
ในปี 2555 คณะกรรมการทั้ง 3 สถาบันมีมติให้งดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2555 เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัย บริษัทที่อยู่ในข่ายที่ได้รับรางวัลหลายรายอยู่ในภาวะที่เสียหายมาก จึงไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม อันเป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดสินให้เกิดความเป็นธรรมได้
ในปี 2556 ผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท ธ.พุทธรักษา จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ่ง จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัยอักษร
รางวัลเกียรติคุณบัตรยกย่อง ผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่
1.บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด
2.บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด
3.บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
4.บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
ในปี 2557 ไม่มีบริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีบริษัทใดมีคุณสมบัติธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกด้านสูงพอ
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด
2.บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1.บริษัท ท็อปมัลติพริ้นท์ จำกัด
รางวัลเกียรติคุณบัตรยกย่อง ได้แก่
1.บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
2.บริษัท บางกอกคริสมัส เต็คโคเรชั่น เอ็กซปอร์ต จำกัด
3.บริษัท โตว่องไว จำกัด
ในปี 2558 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท วินเซ็นท์ แพคทอรี่ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท ซี พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท อัลลายแอนซ์ออโต้ออคชั่น จำกัด
รางวัลเกียรติคุณบัตรยกย่อง ได้แก่
1.บริษัท ช.สหเซไกเทค จำกัด
2.บริษัท ธนาพลาสแพ็ค จำกัด
3.บริษัท ลาวัณย์ การ์เม้นท์ จำกัด
ในปี 2559 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท สยาม สกรู โบลท แอนด์ นัท จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1.บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด
รางวัลเกียรติคุณบัตรยกย่อง ได้แก่
1.บริษัท ยูโรเปี้ยน จำกัด
2.บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
3.บริษัท เซ็นจูรี่ อุตสาหกรรม จำกัด
4.บริษัท ที-เน็ต จำกัด
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด โชควิสูตร
6.บริษัท กรุงเทพเมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด
7.บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
8.บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
9.บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จำกัด
ในปี 2560 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ได้แก่
1.บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน ได้แก่
1.บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ค จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านผู้บริโภค ได้แก่
1.บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปีนี้ไม่มีบริษัทใดได้รับรางวัล
รางวัลเกียรติคุณบัตรยกย่อง ได้แก่
1.บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด
2.บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด