สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED


Value Up

การยกระดับคุณค่า การสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ ในยุคที่ต้องขับเคลื่อนด้วยทุนสมอง สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ แทนการแข่งขันด้วยการใช้ความได้เปรียบด้านวัตถุดิบ แรงงาน และความสามารถในการผลิต ตามแนวคิดเดิมของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมาก (Mass Production) ซึ่งกำลังหมดสมัย ไม่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน

การสร้างสรรค์คุณค่า หรือ Value Creation มีความแตกต่างจาก Value Added ซึ่งเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมานานทั้งในด้านความหมายและแนวคิด

Value Creation คือกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ด้วยการเพิ่มคุณค่า ซึ่งได้มาจากทุนสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือบริการ และทำให้เกิดความนิยม การยอมรับจากผู้บริโภค 

Value Added เน้นการเพิ่มมูลค่า เข้าไปในแต่ละขั้นตอนของ Value Chain ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ประกอบการมากกว่าผู้บริโภค

การยกระดับคุณค่า (Value Up) เป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) อันจะนำไปสู่มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้สูงขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันจากการลอกเลียนแบบและการตัดราคา รวมทั้งปรับตำแหน่งของธุรกิจสู่ตำแหน่งที่สามารถเป็นผู้กำหนดราคาได้ตามความเหมาะสม นำมาซึ่งรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

การยกระดับคุณค่า... ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของทุนหรือจุดแข็งของผู้ประกอบการ นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดความโดดเด่น แตกต่าง ทั้งในด้านรูปทรง ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย หรือการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึก โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งความต้องการพื้นฐานและความต้องการเฉพาะที่ยังไม่เคยได้รับการตอบสนอง (Unmet Demand)

ความสำเร็จของการยกระดับคุณค่า อยู่ที่การสร้างความสมดุลที่ดีระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น “คุณค่าเพิ่ม” ที่ผู้บริโภคจะได้รับ และ “มูลค่าเพิ่ม” ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ ศึกษาทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อม และใช้ประโยชน์จาก “การสร้างสรรค์คุณค่า” ให้ถูกต้อง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันนี้

ตัวอย่างการยกระดับคุณค่าจากผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ ชื่อแบรนด์เดิม แก่นเข เพกาปรับสู่ชุดผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ร่วมสมัย คอลเลคชั่น “Nature” ชื่อแบรนด์ใหม่ Peka (เพกา) ภายใต้แนวคิดการส่งมอบความเป็นธรรมชาติ ภูมิปัญญา และความร่วมสมัยมาสู่ลูกค้าคนพิเศษ โดยนำความโดดเด่นของการย้อมสีธรรมชาติ การสร้างลวดลายการทอด้วยรูปทรงธรรมชาติ บวกกับการเพิ่มเสน่ห์ให้กับปลายผ้าที่ได้จากรูปทรงของเมล็ดพืชหรือลายของฝักมะขาม

แก่นเข เพกา-ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง จ.มุกดาหารสร้างสรรค์และต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยยังคงรักษาคุณค่าความงดงามและความประณีตของงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม ผ่านการประยุกต์และพัฒนาทักษะการย้อมสีธรรมชาติที่ได้จากธรรมชาติรอบตัวตามฤดูกาลทั้งพืช ผัก ผลไม้ในท้องถิ่น ไปจนถึงรากของต้นไม้มาเป็นแหล่งกำเนิดของโทนสีต่างๆ โดยเฉพาะเฉดสีที่โดดเด่นอย่างเฉดสีพาสเทล

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการหมักโคลนที่สามารถสร้างนวัตกรรมการย้อมผ้าแบบใหม่ ทำให้ผ้ามีความนิ่ม มีกลิ่นหอมละมุนของดิน ผสานกับการสร้างลวดลายจากการทอมือสร้างเป็นสินค้าแฟชั่น ประเภทผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ “แก่นเข เพกา” ให้ความสำคัญกับการรับรู้ของผู้บริโภคควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

นี่จึงเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์ โดยใช้กลยุทธ์ปรับเพิ่มชื่อแบรนด์ใหม่ ชื่อ Peka (เพกา) ในผลิตภัณฑ์ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ ความมีเอกลักษณ์และความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

Peka ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง จ.มุกดาหาร

ภายใต้โครงการสร้างตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP

โดย ศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันพัฒนา SMEs

เยี่ยมชมตัวอย่างการยกระดับคุณค่าด้วยการสร้างแบรนด์ ได้ที่ www.otopiconicbrand.com

Back to Home