ตางรางอบรม ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

ตางรางอบรมและศึกษาดูงานประจำปี 2560 รับผิดชอบโดย: ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ โครงการ Travel & Learn for New Business Opportunity ปีที่ 3 หลักสูตร เจาะโอกาสการค้าอินโดจีน (กัมพูชา /เวียดนาม / ลาว […]

อบรม Apartment มือใหม่

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

อบรม Apartment มือใหม่ ลงทุนให้ รอด รวย รุ่ง จากแนวโน้มการเติบโตที่น่าลงทุน สถาบันจึงออกแบบหลักสูตร apartment มือใหม่ ลงทุนให้ รอด รวย รุ่ง มาให้ผู้ตัดสินใจลงทุนได้เตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือจริง โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ – การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนของธุรกิจ apartment […]

ผลงานวิจัย

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, ผลงานวิจัย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทย ประเภทร้านสะดวกซื้อ (โชวห่วย) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทย ประเภทร้านสะดวกซื้อ (โชวห่วย) ดาว์นโหลด วิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับSMEs (ภาคเหนือ) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำฐานข้อมูลและการศึกษาถึงโอกาสทางการตลาดในประเทศที่ยังมีผู้ทำการศึกษาไม่มากนัก โดยครั้งนี้ได้เลือกตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เพราะนอกจากข้อจำกัดในด้านข้อมูลแล้ว ประเทศนี้ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดไปแถบตะวันออกกลางรวมถึงแอฟริกาด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโอกาสและข้อจำกัด ด้านการทำตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อศึกษาวิจัยแนวโน้มของตลาดส่งออก ในลักษณะความต้องการและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค […]

ตัวอย่างแผนธุรกิจ

Posted 2 CommentsPosted in Uncategorized

ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก การจัดทำแผนธุรกิจโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ กู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือเพื่อการหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ แต่ในส่วนของบริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่อการกู้เงิน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจประเภทนี้ หรือธุรกิจในส่วนของ Farm Chain คือธุรกิจลูกไร่ เพาะปลูกพืช ผัก […]

กิจกรรมISMED

Posted 1 CommentPosted in Uncategorized

  CONC Thammasat Forum ‘ทางออก SMEs ไทยในยุค AEC’ ส่งเสริมจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศ ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV DEMSI Talk ครั้งที่1 SMEs Go Figth SME ไทยคืนสังเวียน […]