ร่วมถูกใจ Like & Share ข้อมูลข่าวสาร แวดวงอุตสาหกรรม

Posted 1 CommentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ร่วมถูกใจ Like & Share ข้อมูลข่าวสาร แวดวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม ร่วมถูกใจ Like & Share ข้อมูลข่าวสารแวดวงอุตสาหกรรมได้ที่ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม bit.ly/industryfb และยังมีช่องทาง Social อื่นๆ Twitter กระทรวงอุตสาหกรรม bit.ly/industrytwt Instagram […]

โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์จากสสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอเชิญสมาชิก สสว. เข้าร่วมสัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อกิจการเพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน <<<<<<ใบสมัคร>>>>>>

โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561 <<<<<สนใจสมัครกดตรงนี้>>>>>

FDC2018 เปิดรับสมัครแล้ว!

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

FDC2018 เปิดรับสมัครแล้ว!    กสอ.และ ISMED เปิดรันเวย์ กิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018)  พัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ นักออกแบบอิสระสาขาแฟชั่น (Freelance Fashion Designer) […]

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

(ฟรี) โครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้งบประมาณสนับสนุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผู้ดำเนินโครงการ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานระบบ การจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 […]

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ความต้องการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความต้องการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ISMED-สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ OKMD-สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สูงอายุวัยต้น (ผู้ที่เกษียณอายุแล้วจนถึงอายุ 70 ปี หรืออายุ 61-70 ปี) และคนก่อนวัยเกษียณ (ผู้ที่จะเกษียณอายุภายใน 5 ปี หรืออายุ 55-60 ปี) ร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุวัยต้นและคนก่อนวัยเกษียณ […]

หลักสูตรอบรมการป้องกันการรั่วไหลในธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก และ ร้านอาหาร

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

หลักสูตรอบรมการป้องกันการรั่วไหลในธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก และ ร้านอาหาร

หลักสูตรเงินล้าน ค้นหาลู่ทาง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

หลักสูตรเงินล้าน ค้นหาลู่ทางลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รื้อ ซ่อม สร้างใหม่ ขาย ให้เช่า    

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กิจกรรม การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล))   ****รับเพียง 10 กิจการ เท่านั้น**** ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ได้รับบริการตรวจประเมินความพร้อมเพื่อวางแผนการพัฒนาและกำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมระบบมาตรฐานฮาลาล […]

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล)   ท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีรวมกันอยู่ประมาณกว่า  1,700 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น  2,800 […]

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ.มุกดาหาร – แขวงสะหวันเขต – แขวงคำม่วน – จ.นครพนม

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ.มุกดาหาร – แขวงสะหวันเขต – แขวงคำม่วน – จ.นครพนม  วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน 2 […]

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ. อุบลราชธานี (ช่องเม็ก) – แขวงจำปาสัก (ปากเซ ปากซอง) – แขวงสาละวัน

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ จ. อุบลราชธานี (ช่องเม็ก) – แขวงจำปาสัก (ปากเซ ปากซอง) – แขวงสาละวัน (เหล่างาม)  วันที่ 13-15 กันยายน 2561  […]

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองตองอู มณฑลหงสาวดี – กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองตองอู  มณฑลหงสาวดี – กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561  (2 คืน 3วัน) ***************

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching กรุงเทพฯ – เมืองบาเต็ง มณฑลเอยาวดี- กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching กรุงเทพฯ – เมืองบาเต็ง มณฑลเอยาวดี- กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่18-20 กรกฎาคม 2561  (3 คืน 4วัน) **************************

กำหนดการเจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทาง ด่านแม่สอด จ.ตาก-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง เมียนมา

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการเจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทาง  ด่านแม่สอด จ.ตาก-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง เมียนมา ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561   (3 คืน 4 วัน) ****************

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ เมียนมาร์

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์  เมียนมาร์ ระหว่างวันที่23-26 พฤษภาคม 2561  (3 คืน 4 วัน) ****************

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮานอย – เวียดนาม ตอนเหนือ

Posted 2 CommentsPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮานอย – เวียดนาม ตอนเหนือ   ระหว่างวันที่ 16-18  สิงหาคม 2561  (2 คืน 3 วัน) *********

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ– เสียมราฐ กัมพูชา

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ– เสียมราฐ กัมพูชา   ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561  (3 คืน 4 วัน) ****************

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ กัมพูชา –  โฮจิมินห์ เวียดนาม

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กำหนดการ เจาะโอกาสการค้า CLMV  Business Matching เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ กัมพูชา –  โฮจิมินห์ เวียดนาม ระหว่างวันที่ 14 -17 มีนาคม 2561  (3 คืน 4 วัน) ***********

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ภายใต้ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ภายใต้ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2561 ฟรี ! ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เข้าร่วมในกิจกรรมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยให้เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย เข้าร่วมในกิจกรรมการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและสถาบันต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมเพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ […]