คณะกรรมการสถาบันฯนายอาทิตย์ วุฒิคะโร

ประธานกรรมการ

นายมาณพ ชิวธนาสุนทร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรรมการ

นายพลิษฐ์ ภิรมย์ภักดี

รองประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

นางสาวชุติภา โอภาสานนท์

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
กรรมการ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

รศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายธนนนทน์ พรายจันทร์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรรมการ