6 Mega Trend

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสาร ISMED

Mega Trends ที่ 1 : Urbanization : หรือ กระแสความเป็นเมืองขนาดใหญ่   การขยายตัวของเมืองใหม่ ทำให้ธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเติบโต ทำให้ชุมชนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เกิดชนชั้นกลางรุ่นใหม่ๆที่มีไลฟ์สไตล์สู่วิถีแบบคนเมือง เน้นการอุปโภค-บริโภคเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั่วโลก สอดคล้องกับนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจสู่เมืองหลักในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพสูง Urbanization ทำให้ผู้คนในต่างจังหวัดเริ่มหันมายกระดับการดำเนินชีวิตให้ทันสมัยและสะดวกสบายในวิถีแบบคนเมือง […]

อบรม Apartment มือใหม่

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

อบรม Apartment มือใหม่ ลงทุนให้ รอด รวย รุ่ง จากแนวโน้มการเติบโตที่น่าลงทุน สถาบันจึงออกแบบหลักสูตร apartment มือใหม่ ลงทุนให้ รอด รวย รุ่ง มาให้ผู้ตัดสินใจลงทุนได้เตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือจริง โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ – การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนของธุรกิจ apartment […]