ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์จากสสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ขอเชิญสมาชิก สสว. เข้าร่วมสัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อกิจการเพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FXOptions) กับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องอัญชัน – สุพรรณิการ์ ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำรองที่นั่งฟรี! รับจำนวนจำกัด

สมัครเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/RxLRnU57XPlLXBeu1
ดูรายละเอียดและกำหนดการสัมมนาได้ที่http://www.exim.go.th/doc/th/home/FXoption_14-02-2561.pdf
สอบถามรายละเอียดได้ที่ EXIM BANK โทร. 0 2271 3700, 0617 2111 ต่อ 3070, 3074, 3075

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *