ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

(ฟรี) โครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

ภายใต้งบประมาณสนับสนุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
ผู้ดำเนินโครงการ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานระบบ
การจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve New S-Curve และ Super Cluster และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรม โดยจัดฝึกอบรมใน 3 กลุ่มมาตรฐาน ได้แก่

  1. IATF 16949:2016
  2. ISO 14001:2015
  3. ISO 13485:2016

<<<<<ติดตามรายละเอียดตามลิ้งก์นี้เลยครับ>>>>>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.