ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล)

ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล)

 

ท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีรวมกันอยู่ประมาณกว่า  1,700 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น  2,800 ล้านคนในอีก 30 ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างรวมเร็วของเศรษฐกิจอิสลาม และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับตลาดโลกแห่งนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการเข้ารับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์  เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกิจการของท่านเพิ่มมากขึ้น

(ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล) รับเพียง 40 กิจการ เท่านั้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

 • ได้รับบริการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเข้าสุ่ระบบมาตรฐานฮาลาล
 • ได้รับบริการการให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งการนำระบบมาตรฐาน

ฮาลาลมาใช้ในสถานประกอบการ

 • ได้รับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล
 • ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตในโรงงาน การจัดทำเอกสารที่จำเป็น เช่น คู่มือฮาลาล (Halal Manual) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
 • ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
 • ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Exhibition ในโอกาสต่างๆที่โครงการดำเนินการ
 • ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจและศึกษาตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจการ

 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่
 • เป็นโรงงานที่มีระบบมาตรฐาน GMP (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการผลิตและบริการ
 • เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (ที่ไม่ใช่อาหาร)
 • มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมในกิจกรรมและขอรับรองระบบมาตรฐานฮาลาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.