Taste of Thai

Posted on Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ, หลักสูตรอบรมสัมมนา

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเชื่อมโยงธุรกิจ

Taste of Thai 2017 :เครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารปี 2560 จำนวน 52 กิจการ

ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและเชื่อมโยงธุรกิจ ปี 2560

สนับสนุนโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *