screen-shot-2560-01-05-at-11-10-06-am

โครงการพลังงานสะอาด

Posted on Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

รับสมัครด่วน! (เพียง 10 กิจการเท่านั้น) (เข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

     ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพลังงานสะอาดเพื่อผลิตภาพสีเขียว (Smart Green Energy Management) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม

 

      โรงงานของท่านกำลังประสบปัญหาต่างๆ เหล่านี้หรือไม่..?

1. ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในโรงงาน

2. ขาดการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

3. ต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการลดลง

4. บุคลากรในโรงงานขาดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะจิตสำนึกและทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงาน

 

      ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ร่วมโครงการ

  • สามารถลดต้นทุนด้านปริมาณการใช้พลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของท่าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
  • เกิดการใช้เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน ระยะยาวได้ด้วยตัวเองซึ่งสามารถนำมาตรวจวัดและกำหนดแผนการใช้พลังงานในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างจิตสำนึกและทัศนคติเรื่องการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น โดยมุ่งให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
  • เกิดการสร้างและพัฒนาครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว
  • ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ขั้นตอนและลักษณะของการดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำในโครงการ

1. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน และฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ทีมของโรงงานในการจัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน การวางแผน และควบคุมติดตามการใช้พลังงานในโรงงาน

2. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activities) และจัดอบรมในการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยคิดหามาตรการประหยัดพลังงานในโรงงาน

3. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำตารางข้อมูลการวิเคราะห์พลังงาน (Energy Chart & Energy Layout) ทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทั้งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และพลังงานรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วกำหนดมาตรการปรับปรุงทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งมาตรการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4. ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีควบคุมปฏิบัติงานการใช้พลังงาน และการติดตามตรวจเช็คค่าดัชนีพลังงาน และตรวจเช็คผลของการประหยัดจากมาตรการต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อมาใช้วิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆ

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

     (1)  เป็นกิจการที่จดทะเบียนการค้า และยังดำเนินธุรกิจอยู่

     (2)  เป็นกิจการที่ยื่นชำระและประเมินภาษีเงินได้ในรอบปีที่ผ่านมา

     (3)  เป็นกิจการที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน

     (4)  มีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน และมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ฟรี ! ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมของไทยเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

99 หมู่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร. 02-564-4000 ต่อ 1214-15, 1203 : 086-753-4967 โทรสาร.02-986-9355 Email: vdatponmart@gmail.com / k.rabeabnaveenurak@hotmail.com

คุณวิยะดา  เดชพลมาตร/คุณกนกวรรณ ระเบียบนาวีนุรักษ์ (ผู้ประสานงานโครงการ)

คุณต่อศักดิ์  สุทธิชาติ  ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ SMEs อาวุโส (ผู้บริหารโครงการ) Email: torsaknewton@yahoo.com

ใบสมัคร
769 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *