screen-shot-2560-01-05-at-11-08-20-am

เครือข่ายอุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย

Posted on Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

รับสมัครด่วน! (เพียง 10 กิจการเท่านั้น) (เข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญเข้าร่วม  โครงการ การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย

     หากวันนี้ธุรกิจของท่าน กำลังประสบกับปัญหาต่างๆ เหล่านี้…!

 1. ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ หรือเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
 2. ต้นทุนการผลิตสูง มีผลผลิตต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. ขาดระบบการบริหารจัดการในโรงงาน
 4. ไม่มีระบบหรือมาตรการในการลดต้นทุนด้านพลังงาน วัตถุดิบและของเสียในกระบวนการผลิต

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

 1. ได้รับบริการการตรวจสุขภาพธุรกิจ หรือ โรงงานของท่าน ฟรี!โดยจะได้รับการสำรวจวิเคราะห์สูญเสียต่างๆในโรงงาน เพื่อสรุปแนวทางหรือมาตรการต่างๆในการแก้ปัญหา
 2. ได้รับบริการการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาในโรงงาน ฟรี!โดยพิจารณาจากสภาพปัญหา ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาของโรงงาน โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานของท่าน
 3. ได้รับการฝึกอบรมฟรี! จำนวน 2 ท่าน/โรงงาน ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และนำกลับไปพัฒนาโรงงานด้วยหลักสูตรต่างๆที่มีความเหมาะสม
 4. มีกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์จากสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านเพิ่มผลิตภาพการผลิตและด้านอุตสาหกรรมสีเขียว
 5. เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย
 6. ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ขั้นตอนและลักษณะของการดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำในโครงการ

1.    ให้คำปรึกษาแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

2.    ให้คำปรึกษาแนะนำในการประเมินหาจุดปรับปรุง และศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา

3.    ให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกมาตรการที่มีความสำคัญ ความพร้อม และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา

4.    อบรมกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร

5.    ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการประเมินผลหลังการปรับปรุงตามมาตรการต่างๆ

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นกิจการที่จดทะเบียนการค้า และยังดำเนินธุรกิจอยู่
 2. เป็นโรงงานที่เป็นของคนไทยหรือมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
 3. มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

ฟรี ! ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมของไทยเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

99 หมู่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร. 02-564-4000 ต่อ 1214, 1203 : 086-753-4967 โทรสาร.02-986-9355 Email: vdatponmart@gmail.com / k.rabeabnaveenurak@hotmail.com

คุณวิยะดา  เดชพลมาตร/คุณกนกวรรณ ระเบียบนาวีนุรักษ์ (ผู้ประสานงานโครงการ)

คุณต่อศักดิ์  สุทธิชาติ  ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ SMEs อาวุโส (ผู้บริหารโครงการ) Email: torsaknewton@yahoo.com

ใบสมัคร
272 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *