bns

Taste of Thai

Posted on Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ, หลักสูตรอบรมสัมมนา

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเชื่อมโยงธุรกิจ

 

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%849_%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมเบื้องต้น (รับจำนวน 100 ราย) ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

ลงทะเบียน

 
ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เข้าร่วม”กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเชื่อมโยงธุรกิจ” โดยท่านจะได้รับการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจ และนำไปสู่การสมัครคัดเลือกจำนวน 50 ราย เพื่อสร้างความเตรียมพร้อมในการจัดแสดงสินค้าและเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจสู่ตลาดสากล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จดทะเบียนนิติบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
2. รายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. มีใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและได้รับมาตรฐาน GMP  
4. มีความพร้อมด้านการผลิต การจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ใช้วัตถุดิบที่มาจากการเกษตรหรือประมงภายในประเทศ  
6. มีความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในการเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เป็นหนึ่งในเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. ได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความถนัด และสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจสู่การขยายตลาด
3. ได้รับการคัดเลือกสู่การอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงสินค้าและเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจ
4. ได้ออกงานแสดงสินค้า เพื่อจำหน่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ รวมถึงการคัดเลือกเข้าสู่งานแสดงสินค้าใหญ่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 

กำหนดการ
3,475 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *