%e0%b8%b0%e0%b9%89%e0%b8%b5thum

Digital Cluster

Posted on Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

กิจกรรมซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์ 

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างสรรค์แผนคลัสเตอร์ดิจิทัลเมืองเชียงใหม่ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ SMEs

 

 

 

 

2,852 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *