ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

Clean and Green Technology

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs

ในด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียว ประจำงบประมาณ 2560

ด้วย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสีเขียว ภายใต้โครงการ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้และจนถึงครบจำนวนโรงงานที่กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *