ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

ฮาลาลปีที่ 2 (ที่ไม่ใช่อาหาร)

กิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร) ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาอุสาหกรรมฮาลาล

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *