Uncategorizedผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทย ประเภทร้านสะดวกซื้อ (โชวห่วย)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทย ประเภทร้านสะดวกซื้อ (โชวห่วย)
ดาว์นโหลด

วิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับSMEs (ภาคเหนือ)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำฐานข้อมูลและการศึกษาถึงโอกาสทางการตลาดในประเทศที่ยังมีผู้ทำการศึกษาไม่มากนัก โดยครั้งนี้ได้เลือกตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เพราะนอกจากข้อจำกัดในด้านข้อมูลแล้ว ประเทศนี้ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดไปแถบตะวันออกกลางรวมถึงแอฟริกาด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโอกาสและข้อจำกัด ด้านการทำตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อศึกษาวิจัยแนวโน้มของตลาดส่งออก ในลักษณะความต้องการและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และโครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดในประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นคู่ค้าใหม่ของไทย และเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 2 ระดับ คือ 1. เพื่อให้ภาครัฐนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ เนื้อหาภายในเล่ม 6 บท คือ บทที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บทที่ 2 แนวทางการค้า การลงทุนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บทที่ 3 โอกาสทางการค้า และการลงทุนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บททีบทที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการในการดำเนินการค้า บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ และบทที่ 6 แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.