Uncategorized

ตัวอย่างแผนธุรกิจ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

การจัดทำแผนธุรกิจโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ กู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือเพื่อการหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ แต่ในส่วนของบริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่อการกู้เงิน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจประเภทนี้ หรือธุรกิจในส่วนของ Farm Chain คือธุรกิจลูกไร่ เพาะปลูกพืช ผัก เพื่อ Supply วัตถุดิบให้แก่บริษัท

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป

กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และการขาย 1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก กลุ่มหลัก – นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในถนนราชวิถี(สถาบันราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา) และประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้กับกิจการษัท

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านอาหาร

ร้าน “จานสาระ” กำ หนดเป้าหมายที่รายได้ 20 ล้านบาทสำ หรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโต ของรายได้เท่ากับ 8% ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยมีอัตรากำ ไรสุทธิเป็น 20% ของรายได้แต่ละปีนอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้าเมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างแท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการผลิตและการบริการ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ การทำอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ( Hardware ) ต่างๆมาก มายเพื่อใช้ในการดำเนินการ เช่น ลำโพง เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ กิจการจะไม่ค่อยซื้ออุปกรณ์เหล่า นี้มาเป็นเงินเชื่อ แต่มักจะซื้อเข้ามาใช้ในกิจการในรูปแบบเงินสดเลย อย่างไรก็ตามเจ้าของกิจการก็ยังจำเป็นที่จะ ต้องพิจารณาค่าเสื่อมราคาของรายการเหล่านี้ในประกอบการพิจารณากำไรขาดทุนของกิจการเสมอ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ HerbyDrinks

บริษัท เฮลท์ตี้ดริ้ง จำ กัด เป็นบริษัทที่เปิดดำ เนินธุรกิจการจำ หน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใต้ ยี่ห้อเฮอร์บี้ดริ้ง ในลักษณะของซุ้มจำ หน่ายเครื่องดื่ม (Kiosk) ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะ เริ่มเปิดดำ เนินการในเดือนกรกฎาคม 2543 เนื่องจากมองเห็นโอกาสธุรกิจจากการที่ตลาดเครื่องดื่มเพื่อ สุขภาพ กำ ลังได้รับความนิยมอย่างสูงโดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,700 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอยู่ ที่ 10-15% ต่อปี

ตัวอย่างแผนธุรกิจ โปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชี

ความเป็นมากิจกรรมทางการบัญชี จัดเป็นงานที่มีความสำ คัญยิ่งต่อทุกกิจการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แสดงผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการควบคุมประเมินผลการดำ เนินงานของกิจการเอง และยื่นแสดงประกอบการชำ ระภาษีอากรตามกฎหมาย รวมถึงการแสดงรายการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดหาเงินทุนสำ หรับขยายการดำ เนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นรูปแบบขนาดดำ เนินกิจการที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในไทย

2 thoughts on “ตัวอย่างแผนธุรกิจ

  1. พอจะมีให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมัครเข้โครงการเงินกู้สองพันล้านแบบให้กรอบแบบฟอร์มส่ง พร้อมเอกสาร ไหมค่ะ

  2. On company manual. Please advice how to address the job function for each division or section. And how it importance to address. On my understanding job function is to identify their responsibility in term of scope. Not intend to how their do step by step. That’s right. The job function must support to archive goal, vision and mission.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.