ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

Asian Fusion

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ขอเชิญ “มืออาชีพในวงการแฟชั่น”
นักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้ประกอบการ | ทายาทธุรกิจ | หุ้นส่วนในกิจการ เข้าร่วมกิจกรรม สร้างนักออกแบบมืออาชีพเพื่อยกระดับสินค้าสู่ตลาดโลก
 
 
 
 
 
 
 
เชิญ…มืออาชีพในวงการแฟชั่น
สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาแบรนด์แฟชั่น
สู่ตลาดระดับสากล
แฟชั่น…อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศไทยมากถึงปีละ 1 ล้านล้านบาท  แต่การแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว พัฒนาสินค้าแฟชั่นให้มีเอกลักษณ์ มีรูปแบบตรงใจตลาดเป้าหมาย พัฒนาสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สร้างการยอมรับสินค้าแฟชั่นไทยในวงการแฟชั่นสากล
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้า ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก
ผลักดันให้ ไทย…เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นอาเซียน
 
กิจกรรมสร้างนักออกแบบมืออาชีพเพื่อยกระดับสินค้าสู่ตลาดโล
หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักออกแบบระดับมืออาชีพที่สร้างสรรค์แบรนด์แฟชั่นของตนเองให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นระดับโลก และได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นผู้ดำเนินงาน เพื่อพัฒนานักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอ เครื่องหนัง และอัญมณี) ส่งเสริม ผลักดัน ให้สามารถสร้างสรรค์ แสดงผลงานเผยแพร่สู่ตลาดโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย และเกิดผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *