เครือข่ายสถาบันฯSMEs

________________________________________________________________________________________________________

เครือข่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
________________________________________________________________________________________________________
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
www.industry.go.th
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02 202 3000 02 202 3140
________________________________________________________________________________________________________
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
www.oie.go.th
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02 202 4250-1 02 354 3292
________________________________________________________________________________________________________
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
www.ocsb.go.th
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02 202 3070-3 02 202 3070
________________________________________________________________________________________________________
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
www.diw.go.th
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02 202 4000 02 354 3390
________________________________________________________________________________________________________
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
www.dpim.go.th
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02 202 3553 02 202 3733
________________________________________________________________________________________________________
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)www.dip.go.th ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02 202 4450-54 02 354 3149
________________________________________________________________________________________________________
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
www.tisi.go.th
เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02 202 3301-4
________________________________________________________________________________________________________
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
www.boi.go.th
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02 553 8111 02 553 8222
________________________________________________________________________________________________________
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) www.ieat.go.th เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02 253 0561 02 253 4086
______________________________________________________________________________________________________
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)www.sme.go.th เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G, 17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02 298 3000 02 273 8850
________________________________________________________________________________________________________
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) www.masci.or.th เลขที่ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 0-2617-1727-36 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9
________________________________________________________________________________________________________
สถาบันไทย-เยอรมัน (สทย.) www.tgi.or.th เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด
กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
0-3821-5033-39, 0-3893-0100 0-3874-3433, 0-3874-3464
________________________________________________________________________________________________________