ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการต่างๆ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ฟรี ! ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทยเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

โทร. 02-564-4000 ต่อ 1214, 1203 : 086-753-4967 โทรสาร.02-986-9355

Email: k.rabeabnaveenurak@gmail.com:  Email: vdatponmart@gmail.com: Email: torsaknewton@yahoo.com

คุณวิยะดา  เดชพลมาตร  คุณกนกวรรณ ระเบียบนาวีนุรักษ์  (ผู้ประสานงานโครงการ), คุณต่อศักดิ์  สุทธิชาติ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ SMEs อาวุโส (ผู้บริหารโครงการ)

สนใจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยค่ะ………

…………..<แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ>……………

……..<แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น>……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.