รายชื่อคณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายสมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2 นายพสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ
3 นางสาววิมลกานต์  โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยเอกจิตร์  ศิรธรานนท์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย กรรมการ
5 นายพากร  วังศิราบัตร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
6 นางเพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการ
7 รศ.ดร.เจียรนัย  เล็กอุทัย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ
8 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายธนนนทน์  พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการและเลขานุการ