ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

  • อายุ 22 – 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 0 – 3 ปี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms Office ระดับปานกลางถึงขั้นสูง และโปรแกรมบัญชี Express
  • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร
  • มีความรู้เรื่องระเบียบ วิธีปฏิบัติทางการบัญชีของมูลนิธิ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่องานสูง
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

– ทำงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ด้านรายรับ รายจ่าย และปรับปรุงรายการทางบัญชี

– ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

และระเบียบของสถาบัน

– ควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี

– จัดทำงบรายรับรายจ่ายประจำเดือน

– ตรวจสอบและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินทดลองจ่าย

– จัดทำงบกระทบยอดบัญชีประจำเดือน

– ตรวจสอบ รายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอากรอื่น ๆ

– ร่วมจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ

– ควบคุมและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

– ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ผู้สนใจสมัคร ให้ส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล   สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

99 หมู่ 18  ถนนป๋วย  อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-4000 ต่อ 5300  โทรสาร. 0-2986-9355 หรือทาง E-mail : auraporn@ismed.or.th

Website : www.ismed.or.th